Kontaktu forma

Klientiem, biznesa partneriem un viņu darbiniekiem, kandidātiem
Datu aizsardzības Privātuma politika SIA Tehnisko Materiālu Sagāde, vienotais reģ. Nr.50103379531, PVN reģ. Nr.LV50103379531, juridiskā adrese: Baltā iela 7, Rīga, LV-1055, Latvija, turpmāk tekstā - Sabiedrība. Šī Politika ir piemērojama gadījumos, kad Uzņēmums vai Sabiedrība kopā ar Sadarbības partneriem apstrādā personas datus.

Attiecībā uz potenciālajiem darbiniekiem Privātuma politika tiek piemērota līdz lēmuma pieņemšanai par kandidātu pieņemšanu darbā. Pēc brīža, kad tiek pieņemts lēmums par kandidāta pieņemšanu darbā, tiek piemēroti visi iekšējās kārtības noteikumi kā jebkuram darbiniekam.

1. Definīcijas

Pārzinis ir fiziska vai juridiska persona, valsts iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kas viena pati vai kopā ar citām nosaka personas datu apstrādes mērķus un līdzekļus;

Apstrādātājs ir fiziska vai juridiska persona, valsts iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kas apstrādā personas datus pārziņa vārdā;

Trešā persona ir fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai struktūra, kas nav Datu subjekts, pārzinis, apstrādātājs un personas, kuras tiešā Pārziņa vai Apstrādātāja pakļautībā ir pilnvarotas apstrādāt Personas datus;

Personas dati ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (Datu subjektu);

Datu subjekts ir identificējama fiziska persona, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši atsaucoties uz identifikatoru, piemēram, vārdu, uzvārdu, identifikācijas numuru, tālruņa numuru, e-pasta adresi, atrašanās vietas datiem, tiešsaistes identifikatoru vai viens vai vairāki faktori, kas raksturīgi šīs fiziskās personas fiziskajai, fizioloģiskajai, ģenētiskajai, garīgajai, ekonomiskajai, kultūras vai sociālajai identitātei;

Apstrāde ir jebkura darbība vai darbību kopums, kas tiek veikts ar personas datiem vai personas datu kopām, ar vai ne ar automatizētiem līdzekļiem, piemēram, vākšana, ierakstīšana, organizēšana, strukturēšana, uzglabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, izguve, konsultēšana, izmantošana , izpaušana nosūtot, izplatot vai citādi padarot pieejamu, saskaņošanu vai apvienošanu, ierobežošanu, dzēšanu vai iznīcināšanu;

Klients ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kura izmanto, ir izmantojusi vai izteikusi vēlmi izmantot kādus SIA SIA Tehnisko Materiālu Sagāde sniegtos pakalpojumus vai ir jebkādā citā veidā ar tiem saistīta;

Sadarbības partneris ir jebkura fiziska vai juridiska persona, ar kuru Sabiedrība strādā pie kopējiem projektiem vai kuras mērķi ir kopīgi Sabiedrībai;

Kandidāts ir jebkura fiziska persona, kura ir pieteikusies vakancei vai ar kuru Uzņēmums ir sazinājies, izmantojot sociālo mediju profila kontaktinformāciju, vai ar kuru ir sazinājies un kandidāts (Jūs) esat atbildējis, vai arī Jūs esat sniedzis savu personīgo informāciju personāla atlases uzņēmumam.

2. Vispārīgie noteikumi

2.1. Šī privātuma politika, turpmāk – Politika, apraksta kārtību, kādā Uzņēmums apstrādā tā rīcībā nonākušos personas datus. Atkarībā no datu apstrādes tiesiskā pamata Sabiedrība var būt pārzinis, apstrādātājs vai trešā persona;

2.2 Sabiedrība nodrošina personas datu konfidencialitāti piemērojamo normatīvo aktu ietvaros un ir ieviesusi atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai aizsargātu personas datus no nesankcionētas piekļuves, nelikumīgas apstrādes vai izpaušanas, nejaušas nozaudēšanas, pārveidošanas vai iznīcināšanas;

2.3. Gadījumos, kad Sabiedrība darbojas kā personas datu pārzinis, tā nosaka personas datu apstrādes mērķus un līdzekļus;

2.4. Gadījumos, kad Sabiedrība darbojas kā personas datu apstrādātājs, Sabiedrība apstrādā personas datus pārziņa vārdā;

2.5. Gadījumos, kad Sabiedrība darbojas kā trešā persona, Sabiedrība ir pilnvarota apstrādāt personas datus tiešā pārziņa vai apstrādātāja uzraudzībā;

2.6. Gadījumos, kad Sabiedrība apstrādā datus, Sabiedrība personas datu apstrādei var izmantot apstiprinātus personas datu apstrādātājus. Šādos gadījumos tā veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka šādi apstrādātāji apstrādā personas datus saskaņā ar Sabiedrības norādījumiem un saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un pieprasa veikt atbilstošus drošības pasākumus;

2.7. Ja Sabiedrība atjaunina šo Politiku, Politikas aktuālā versija tiek publicēta Uzņēmuma mājaslapas www.supplier.lv sadaļā Privātuma politika, savukārt ar šīs Politikas vēsturiskajām versijām varat iepazīties, sazinoties ar Sabiedrību un nosūtot e-pasts: office@supplier.lv.

3. Kā Uzņēmums iegūst fizisko personu (Jūsu) datus

3.1. Datu subjekts (Jūs) iesniedz Sabiedrībai savus datus;

3.2. Sabiedrība saņem personas datus no saviem Klientiem vai Sadarbības partneriem;

3.3. Uzņēmums saņem personas datus no trešajām personām;

3.4. Uzņēmums fiksē Jūsu datus, kas atrodas publiskajā telpā (mediji, sociālie tīkli, Jūsu darbavietas mājaslapa u.c.);

3.5. Jūs apmeklējat mūsu vietni (skatīt sīkdatņu politiku);

3.6. Jūs piedalāties mūsu organizētajos korporatīvajos pasākumos, kuros varat tikt fotografēts vai filmēts;

3.7. Jūs piedalāties mūsu aptaujās, konkursos utt.;

3.8. Jūs piedalāties biznesa forumos, biznesa tīklos, Jūsu kontaktinformācija sociālajos tīklos tiek veidota savstarpējas komunikācijas apmaiņai, piemēram, LinkedIn, vai Jūs sekojat mums sociālajos medijos, sazinieties ar mums utt.;

3.9. Jūs apmeklējat mūsu biroju.

3.10. Jūs pievienojat savus datus Uzņēmuma sistēmās;

3.11. Jūs piesakāties mūsu pakalpojumiem, izmantojot mūsu vietnē ievietotās reģistrācijas veidlapas.

Gadījumos, kad Uzņēmums iegūst datus no pārziņa, jebkura atbildība par Datu subjekta informēšanu gulstas uz attiecīgo pārzini.

Uzņēmums savā birojā neveic videonovērošanu. Ēkā, kurā atrodas birojs, saimnieks veic koplietošanas telpu videonovērošanu un ir par to atbildīgs.

4. Kādus personas datus Uzņēmums drīkst apstrādāt?

5. Datu apstrādes tiesiskais pamats

5.1. Līguma slēgšana un izpilde - lai Sabiedrība varētu noslēgt un izpildīt ar Klientu vai Sadarbības partneri noslēgto līgumu, sniedzot kvalitatīvus pakalpojumus, tai ir jāapkopo un jāapstrādā noteikti personas dati. (VDAR 6. punkta 1. daļas b apakšiedaļa);

5.2. Sabiedrības leģitīmās intereses - lai ievērotu Sabiedrības intereses, kuru pamatā ir spēkā esošo normatīvo aktu prasību ievērošana un sniegtu kvalitatīvus pakalpojumus un savlaicīgu atbalstu Klientam un/vai Sadarbības partnerim, Sabiedrība var apstrādāt personas datus. Klienta vai Sadarbības partnera objektīvi nepieciešamajā un pietiekamā apjomā. Papildus tiek veikta personas datu apstrāde, kas sniedz informāciju par jaunumiem jomā, kurā Sabiedrība darbojas, jaunām attīstības iespējām, tai skaitā tiešajam mārketingam, kā rezultātā Sabiedrība var individuāli uzrunāt dažādas personas, lai informētu tās par jaunumiem nozarē, par leģitīmu interesi uzskatāmas izglītības un attīstības iespējas, par iespējām sniegt jaunu un/vai individuāli sagatavotu Sabiedrības produktu un pakalpojumu piedāvājumu. Tomēr Sabiedrība respektē Datu subjekta vēlmes un nodrošina iespēju atteikties no iepriekš minētās informācijas saņemšanas. (VDAR 6. klauzula 1. daļas f apakšiedaļa);

5.3. Tiesisko saistību izpilde - Sabiedrība ir tiesīga apstrādāt personas datus, lai izpildītu normatīvo aktu prasības, kā arī sniegtu atbildes uz valsts un pašvaldību institūciju likumīgiem pieprasījumiem. (VDAR 6. klauzula 1. daļas c apakšiedaļa);

5.4. Datu subjekta piekrišana. Datu subjekts pats piekrīt personas datu vākšanai un apstrādei noteiktos nolūkos. Piekrišana ir viņa brīva griba un patstāvīgs lēmums, ko var dot jebkurā laikā, tādējādi ļaujot Sabiedrībai apstrādāt personas datus noteiktiem mērķiem. Datu subjekts var atsaukt savu iepriekšējo piekrišanu jebkurā laikā, izmantojot norādītos saziņas kanālus ar Sabiedrību. Pieteiktās izmaiņas stājas spēkā trīs darba dienu laikā. Piekrišanas atsaukšana neietekmē apstrādes likumību, kuras pamatā ir piekrišana pirms atsaukšanas. (VDAR 6. klauzula 1. daļa, a apakšnodaļa);

5.5. Būtisku interešu aizsardzība. Sabiedrība var apstrādāt personas datus, lai aizsargātu Klienta, Sadarbības partnera vai citas fiziskas personas būtiskas intereses, piemēram, ja apstrāde nepieciešama humānos nolūkos, cilvēku izraisītu dabas katastrofu un epidēmiju un to izplatības uzraudzībai, vai ārkārtas humānās situācijās (terora akti, tehnoloģisku katastrofu situācijās u.c.) (VDAR 6. klauzula 1. daļas d. apakšpunkts);

5.6. Valsts varas vai sabiedrības interešu īstenošana. Sabiedrība var apstrādāt datus, lai veiktu uzdevumu sabiedrības interesēs vai īstenojot Sabiedrībai likumīgi piešķirtās valsts pilnvaras. Šādos gadījumos personas datu apstrādes pamatojums ir ietverts normatīvajos aktos. (VDAR 6. punkta 1. daļas e apakšiedaļa);

5.7. Ja Sabiedrība apstrādā datus kā apstrādātājs, pamatojoties uz pienācīgi noslēgtu līgumu ar datu pārzini, Sabiedrība ievēro pārziņa dotos norādījumus;

5.8. Ja Sabiedrība veic darbības ar personas datiem kā trešā persona, pamatojoties uz pienācīgi noslēgtu līgumu ar datu pārzini, Sabiedrība ievēro pārziņa piešķirto pilnvarojumu.

6. Datu apstrādes mērķi

Izšķir šādus datu apstrādes mērķus:

6.1. Vispārēja attiecību vadīšana ar Klientu un Sadarbības partneri un piekļuves nodrošināšana un administrēšana produktiem un pakalpojumiem, lai noslēgtu un izpildītu līgumu ar Klientu un Sadarbības partneri; piegādāt iegādāto pakalpojumu vai preci, pārbaudīt pakalpojuma vai preces pieejamību un kvalitāti, pildīt likumā noteikto pienākumu, sniegt atskaites un deklarācijas, aprēķināt un nomaksāt nodokļus, nodrošināt kvalitatīvu, savlaicīgu apkalpošanu un sadarbību līguma darbības laikā. līgumattiecības; nodrošināt datu savlaicīgumu un precizitāti, pārbaudot un papildinot datus.;

6.2. Sabiedrība apstrādā personas datus e-pasta mārketinga un klientu attiecību pārvaldības nolūkos, izmantojot trešo personu pakalpojumus;

6.3. Izveidot korporatīvo saikni starp Uzņēmumu, Klientiem un sadarbības partneriem;

6.4. Noskaidrot Klientu, Sadarbības partneru un citu viedokli par Sabiedrības darbu, nepieciešamajiem uzlabojumiem;

6.5. Aizstāvēt Uzņēmuma likumīgās tiesības;

6.6. Uzņēmums ir tiesīgs apstrādāt datus iepriekšminētajiem, kā arī citiem mērķiem, ja tam ir tiesisks pamats.

7. Datu subjekta tiesības

Datu subjektam ir šādas tiesības attiecībā uz savu datu apstrādi:

7.1 Ja Sabiedrība saņem personas datus no Datu subjekta, Sabiedrība personas datu iegūšanas laikā sniedz Datu subjektam visu šādu informāciju:

7.1.1. reģistrācijas numurs un juridiskā adrese, Sabiedrības kontaktinformācija;

7.1.2. datu aizsardzības speciālista kontaktinformāciju, ja tāda ir;

7.1.3. apstrādes mērķi, kuriem personas dati paredzēti, kā arī apstrādes tiesiskais pamats;

7.1.4. likumīgās intereses, ja apstrāde pamatojas uz Regulas 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu;

7.1.5. personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, ja tādi ir;

7.1.6. vai dati tiks nodoti trešajai valstij vai starptautiskai organizācijai, ja tā, attiecīgā informācija saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām.

7.2. Papildus iepriekšminētajam, Sabiedrība personas datu vākšanas laikā uzrāda Datu subjektam šo Politiku, kas nodrošina godīgu un caurskatāmu apstrādi, t.i.:

7.2.1. Datu subjektam ir tiesības būt informētam par periodu, kurā viņa personas dati tiks glabāti, vai, ja tas nav iespējams, par kritērijiem, kas izmantoti šī perioda noteikšanai;

7.2.2. Datu subjektam ir tiesības piekļūt saviem datiem, t.i., tiesības labot, dzēst, iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību;

7.2.3. ja apstrāde pamatojas uz Regulas 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu vai 9. panta 2. punkta a) apakšpunktu, tiesības atsaukt piekrišanu neskar apstrādes likumību, uz kuras pamata piekrišana tika dota pirms atsaukšana;

7.2.4. Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei;

7.2.5. Datu subjektam ir tiesības zināt, vai pastāv automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana.

7.3 Ja Uzņēmumam ir personas dati, kas nav iegūti no Datu subjekta, gadījumos, kad Sabiedrība ir pārzinis, Sabiedrība papildus iepriekš minētajam informē Datu subjektu par avotu, no kura personas dati ir saņemti. ;

7.4 Ja pārzinis plāno turpmāk apstrādāt personas datus citam mērķim, nevis tam, kuram personas dati tika iegūti, Sabiedrība pirms turpmākas apstrādes informē Datu subjektu par šādu citu mērķi un sniedz tam visu attiecīgo papildu informāciju, ja vien šādas informācijas sniegšana prasa nesamērīgas pūles;

7.5. Gadījumos, kad Sabiedrība ir apstrādātājs vai trešā persona, Sabiedrība rīkojas saskaņā ar pārziņa uzdevumu vai pilnvarojumu; datu subjekta pieprasījuma gadījumā par saņemto pieprasījumu nekavējoties informē pārzini.

7.6. Jums ir tiesības, sazinoties ar mums, atkarībā no mūsu sadarbības niansēm saņemt informāciju par to, kādi ir Jūsu dati, kādā apjomā, uz kāda tiesiskā pamata, cik ilgi utt.

8. Uzglabāšanas periods

Personas dati tiek apstrādāti tikai tik ilgi, cik nepieciešams apstrādes mērķa sasniegšanai. Uzglabāšanas termiņš var būt balstīts uz noslēgtajiem līgumiem, Sabiedrības leģitīmajām interesēm vai piemērojamiem normatīvajiem aktiem.

9. Tehniskās un organizatoriskās prasības datu aizsardzībai

9.1. Pārzinis nodrošina, regulāri pārskata un pilnveido personas datu aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu Datu subjekta personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to nodrošinātu, Sabiedrība izmanto modernās tehnoloģijas, tehniskās un organizatoriskās prasības, tajā skaitā atbilstošu programmatūru, izmantojot ugunsmūrus, ielaušanās atklāšanas, analīzes programmatūru un datu šifrēšanu, kā arī fizisko datu aizsardzību (pieejas kods pie ārdurvīm), signalizāciju;

9.2. Sabiedrība rūpīgi pārbauda visus pakalpojumu sniedzējus, kuri apstrādā personas datus Sabiedrības uzdevumā un uzdevumā, kā arī izvērtē, vai sadarbības partneri (personas datu apstrādātāji) piemēro atbilstošus drošības pasākumus, lai nodrošinātu, ka personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar Sabiedrības noteikumiem. deleģēšana un normatīvo aktu prasības;

9.3. Sabiedrība regulāri apmāca savus darbiniekus un nodrošina viņu kvalifikācijas saglabāšanu;

9.4. Uzņēmums nav atbildīgs par jebkādu nesankcionētu piekļuvi personas datiem un/vai personas datu zudumu, ja tas ir ārpus Uzņēmuma kontroles, piemēram, Klienta vai Sadarbības partnera vai Datu subjekta vainas un/vai nolaidības dēļ.

10. Apstrādes zona

10.1. Personas datus var apstrādāt ES/EEZ un e-pasta mārketinga nolūkos.

10.2. Personas datu nodošana un apstrāde ārpus ES/EEZ var notikt, ja tam ir tiesisks pamats, proti, lai izpildītu juridisku pienākumu, noslēgtu vai izpildītu līgumu, vai saskaņā ar Klienta piekrišanu, un atbilstošu drošību. ir veikti pasākumi.

Eiropas Komisija ir atzinusi, kuras valstis nodrošina personas datu aizsardzības līmeni, kas atbilst attiecīgajam datu aizsardzības līmenim Eiropas Savienībā (regulas 45. pants "Nosūtīšana, pamatojoties uz lēmumu par aizsardzības līmeņa atbilstību"). Savukārt, ja Sabiedrība nodod personas datus valstīm, kurām nav pieņemts EK lēmums par aizsardzības līmeņa atbilstību, Sabiedrība veic papildu uzraudzību pār attiecīgo aizsardzības pasākumu izpildi. Piemēram, saskaņā ar regulas 46. pantu "Piegāde, pamatojoties uz atbilstošām garantijām". Atbilstošu garantiju nodrošināšana, abām pusēm (gan personas datu sūtītājam, gan personas datu saņēmējam) juridiski saistošā dokumentā (līgumā, līgumā u.c.) iekļaujot prasības personas datu aizsardzības regulējumam, skaidri norādot kārtību, kādā īstenojot datu subjekta tiesības un datu subjektam pieejamos tiesiskās aizsardzības līdzekļus;

10.3. Pēc pieprasījuma Klients var saņemt sīkāku informāciju par personas datu nodošanu uz valstīm ārpus ES/EEZ.

11. Kontaktinformācija

11.1. Datu subjekts var sazināties ar Sabiedrību par jebkuru jautājumu, atsaukt savu piekrišanu, veikt informācijas pieprasījumus, izmantot Datu subjekta tiesības un iesniegt sūdzības par personas datu apstrādi;

11.2. Sabiedrības kontaktinformācija pieejama www.supplier.lv kontaktu sadaļā;

11.3. Atbildīgais par datu apstrādi office@supplier.lv